വടക്കുംനാഥന് മുന്നിലെ ഭീമന്‍ പൂക്കളം

വടക്കുംനാഥന് മുന്നില്‍ ഒരുക്കിയ ഭീമന്‍ പൂക്കളം.

Use arrow keys in full screen to enjoy 360 view , in mobile just turn around.