തച്ചനാത്തുകാവ് പൂരം

പാർളിക്കാട് തച്ചനാത്തുകാവ് പൂരം ഫെബ്രുവരി 12 ,13 തീയതികളിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു.